Farmàcia

OFICE, S.L. és un laboratori farmacèutic en control de qualitat autoritzat per L’ Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris aplicat a:

– Anàlisis fisicoquímiques de medicaments d’ús humà i d’ús veterinaris..
– Anàlisis microbiològiques de medicaments no estèrils d’ús humà i d’ús veterinari.
– Anàlisis fisicoquímiques de medicaments en recerca d’ús humà per a assajos clínics.
– Anàlisis microbiològiques de medicaments no estèrils en investigació i ús humà per a assajos clínics.

OFICE, S.L. realitza una àmplia gamma d’anàlisi

CONTROL DE QUALITAT FISICOQUÍMIC SOBRE MATÈRIA PRIMERA I PRODUCTE ACABAT.
* Quantificació i caracterització de principi actius
* Caracterització del perfil d’impureses
* Identificació i caracterització d’impureses
* Determinació de disolvents residuals.
* Determinació potenciomètrica del PH
* Densitat relativa
* Índex de refracció
* Rotació òptica
* Viscositat
* Pèrdua per dessecació.
* Conductivitat
* Índex d’acidesa
* Índex de saponificació
* Substàncies Oxidants
* Metalls pesants
* Assajos límits
* Cendres insolubles

CONTROL DE QUALITAT MICROBIOLÒGIC SOBRE MATÈRIA PRIMERA I PRODUCTE ACABAT.
* Assajos de recompte de microorganismes en productes no estèrils.
* Assajos de recompte de microorganismes específics en productes no estèrils.
* Endotoxines bacterianes.
* Control microbiològic de productes farmacèutics a base de plantes.
* Control d’aigües purificades i de producció.

CONTROL DE SALES CLASSIFICADES
* Control de superfícies.
* Control d’ambients.

ESTUDIS D’ESTABILITAT
* Estudis d’estabilitat a temperatura i humitat controlades segons ICH en les condicions de llarg termini, mig termini i accelerades.
* Estudis d’estabilitat en ús.

Per a la realització dels mateixos es disposa de les següents tècniques:

* Cromatografia de Gasos-HeadSpace
* Cromatografia Líquida.
* Espectrofotometria d’Absorció Atòmica.
* Espectrofotometria d’Infrarojos.
* Espectrofotometria Ultraviolada-Visible.
* Cromatografia capa fina.
* Immunoassaig (ELISA)