• Les condicions de conservació de la mostra han d’estar correctament identificades a la sol·licitud d’anàlisi.
  • Les mostres han de contenir tota la informació necessària, d’acord amb els requisits necessaris, per tal que OFICE pugui fer els controls analítics sol·licitats.
  • A la sol·licitud s’ha d’indicar com a mínim la informació següent: