Ofice participa en el Projecte de recerca PROPÀ: OBTENCIÓ DE PRODUCTES DE PANIFICACIÓ INNOVADORS MITJANÇANT EL DESENVOLUPAMENT DE NOVES LLEVATS FORN I DE LÍNIES D’ALTA QUALITAT DEL NOU CEREAL TRITORDEUM, per a l’obtenció de nous llevats amb bones propietats desitjables en pa. Aquest Projecte ha estat recolzat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, d’acord amb el que preveu l’article 31 Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.